50

سال تجربه طراحی و مشاوره

240

پرسنل متخصص

150

پروژه ها

100km

خطوط انتقال آب


سرویس های مهم

thm-services

انتقال آب

توضیحی کوتاه از عنوان بالا، توضیحی کوتاه از عنوان بالا، توضیحی کوتاه از عنوان بالا، توضیحی کوتاه از عنوان بالا
thm-services

مدیریت منابع آب

توضیحی کوتاه از عنوان بالا، توضیحی کوتاه از عنوان بالا، توضیحی کوتاه از عنوان بالا، توضیحی کوتاه از عنوان بالا
thm-services

منابع طبیعی و کشاورزی

توضیحی کوتاه از عنوان بالا، توضیحی کوتاه از عنوان بالا، توضیحی کوتاه از عنوان بالا، توضیحی کوتاه از عنوان بالا
thm-services

منابع طبیعی و کشاورزی

توضیحی کوتاه از عنوان بالا، توضیحی کوتاه از عنوان بالا، توضیحی کوتاه از عنوان بالا، توضیحی کوتاه از عنوان بالا
thm-services

آبیاری و زهکشی

توضیحی کوتاه از عنوان بالا، توضیحی کوتاه از عنوان بالا، توضیحی کوتاه از عنوان بالا، توضیحی کوتاه از عنوان بالا
thm-services

محیط زیست

توضیحی کوتاه از عنوان بالا، توضیحی کوتاه از عنوان بالا، توضیحی کوتاه از عنوان بالا، توضیحی کوتاه از عنوان بالا
fav

زمینه اصلی فعالیت شرکت

انجام و عرضه خدمات فنی و مشاوره ای در خصوص شبکه های آبیاری و زهکشی، منابع آب، تاسیسات آب و فاضلاب، کشاورزی و سد سازی از قبیل خدمات و مطالعات در مراحل شناسایی، نیمه تفضیلی مطالعات فاز یک و دو، اجرا، توجیه فنی و اقتصادی طرح ها، تهیه نقشه و اسناد و مدارک و مشخصات اجرائی طرح ها، نظارت برحسن اجراء و انجام خدمات مشاوره ای مربوط به دوره بهره برداری و نگهداری
OUR FIRM

We are agile. Constantly focused on growth and being better


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure enderit