انجام آمار برداری سراسری در محدوده استان آذربایجان غربی حوضه دریاچه ارومیه