50
سال تجربه طراحی و مشاوره

240
پرسنل متخصص

150

پروژه های شرکت


100k

خطوط انتقال آب


سرویس های مهم

انتقال-آب

انتقال آب

توضیحی کوتاه در مورد عنوان بالا، توضیحی کوتاه در مورد عنوان بالا، توضیحی کوتاه در مورد عنوان بالا
مدیریت-منابع-آب

مدیریت منابع آب

توضیحی کوتاه در مورد عنوان بالا، توضیحی کوتاه در مورد عنوان بالا، توضیحی کوتاه در مورد عنوان بالا
منابع-طبیعی-و-کشاورزی1

منابع طبیعی و کشاورزی

توضیحی کوتاه در مورد عنوان بالا، توضیحی کوتاه در مورد عنوان بالا، توضیحی کوتاه در مورد عنوان بالا
محیط-زیست

زهکشی

توضیحی کوتاه در مورد عنوان بالا، توضیحی کوتاه در مورد عنوان بالا، توضیحی کوتاه در مورد عنوان بالا
محیط-زیست

محیط زیست

توضیحی کوتاه در مورد عنوان بالا، توضیحی کوتاه در مورد عنوان بالا، توضیحی کوتاه در مورد عنوان بالا
منابع-طبیعی-و-کشاورزی

منابع طبیعی و کشاورزی

توضیحی کوتاه در مورد عنوان بالا، توضیحی کوتاه در مورد عنوان بالا، توضیحی کوتاه در مورد عنوان بالا

زمینه اصلی فعالیت

شرکت مهندسان مشاور کاوآب در زمینه انجام و عرضه خدمات فنی و مشاوره ای در خصوص شبکه های آّبیاری و زهکشی، منابع آب، آب و فاضلاب، محیط زیست و فعالیت های کشاورزی و اجتماعی از قبیل خدمات و مطالعات در مراحل شناسایی، نیمه تفضیلی، مطالعات فاز یک، دو و اجرا، توجیه فنی و اقتصادی طرح ها، تهیه نقشه و اسناد و مدارک و مشخصات اجرائی طرح ها، نظارت بر حسن اجراء و انجام خدمات مشاوره ای مربوط به دوره بهره برداری و نگهداری فعالیت دارد.
کاوآب